Bàn về dân chủ và dân trí (Giang Hoàng)

thongluan 0602 TG

Nguồn :

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21649:ban-v-dan-ch-va-dan-tri-giang-hoang&catid=44&Itemid=301

những lý lẻ như chúng ta chưa thể thực hiện dân chủ vì dân trí chưa cao… chỉ là những biện luận lung túng của một chế độ độc tài, nó cũng là thể hiện sự bất lực của trí tuệ.

 

Advertisements