Các vị còn chờ gì nữa (Công Ngô Dụng)

thongluan 0502 aq

Nguồn :

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21648:cac-v-con-ch-gi-n-a-cong-ngo-d-ng&catid=66&Itemid=301

“…các đảng viên trí thức đã thấy rõ CNML là sai, CNCS là không tưởng, là những người yêu nước chân chính, muốn phát triển đất nước để mang lại tự do cho nhân dân, thì còn chờ đợi gì nữa, còn trông mong vào phép mầu nào nữa mà không tuyên bố từ bỏ đảng?…”

 

 

Advertisements