Tết tây và Tết ta (Nguyễn Hưng Quốc)

thongluan 0902 td

Nguồn :

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21736:t-t-tay-va-t-t-ta-nguy-n-hung-qu-c&catid=44&Itemid=301

Không hy vọng gì những người như ông Nguyễn Phú Trọng sẽ theo gót các nhà lãnh đạo ở Miến Điện để chấp nhận một cuộc bầu cử thực sự tự do và minh bạch.

 

Advertisements